Contents №1 (48), 2019

INDUSTRIAL ENGINEERING AND MACHINE SCIENCE

A.N. Golovko, S.Yu. Yurasov, R.M. Khisamutdinov, P.M. Pivkin
Golovko A N, Yurasov S Yu, Khisamutdinov R M, Pivkin P M
V.V. Kuts, A.N. Grechukhin, M.S. Razumov
V.V. Kuts, A.N. Grechukhin, M.S. Razumov
O.V. Kuleshova, I.Yu. Pikalov, V.I. Kuleshov, Yu.I. Gordeev
Kuleshova O.V., Pikalov I.Yu., Kuleshov V.I., Gordeev Yu.I.
D.D. Klimov, A.A. Vorotnikov, M.A. Solovyev, Y.V. Poduraev, A.A. Grin, V.V. Krylov
D.D. Klimov, A.A. Vorotnikov, M.A. Solovyev, Y.V. Poduraev, A.A. Grin, V.V. Krylov

Pages