Main menu

Journal founder

FSBEI HPE MSTU Moscow State University of Technology
Registration certificate № FS77-31574 from 4th of April 2008
Issued by Federal Service for Media Law Compliance and Cultural Heritage

1, Vadkovsky per., Moscow, 127055

Tel.: (499) 972-95-30, e-mail: vestnik@stankin.ru

ISSN 2072-3172

Contents №4 (47), 2018

INDUSTRIAL ENGINEERING AND MACHINE SCIENCE

Grechishnikov V.A., Romanov V.B., Alekseeva A.A., Solntseva V.D.
Kuleshov V.I., Kuleshova O.V., Vavilov D.V., Volkov P.F
Nazarov A.P., Skornyakov I.A., Shishkovsky I.V.
Rivkin A.V., Sobolev A.N., NekrasovA.Ya., Arbuzov M.O.
Ryabov E.A., Isaev A.V., Khisamutdinov R.M., Yurasov S. Yu, Yurasova O. I.

Pages